Regulamin sprzedaży

§1

Warunki sprzedaży

Poniższe warunki stosuje się odpowiednio do wszystkich umów zawartych z Gold-Art Pracownia Odlewnicza Danuta Gąsiorowska w celu sprzedaży towarów lub świadczenia usług na rzecz osób fizycznych lub prawnych. Złożenie zamówienia przez klienta oznacza akceptację tych warunków sprzedaży bez względu na jakiekolwiek inne mniemane ustalenia zgłaszane przez klientów.

§2

Warunki

Wszystkie ceny są podawane netto bez należnego VAT, nie stosuje się rabatów gotówkowych, zapłata bezwzględnie przy dostawie, za wyjątkiem zaakceptowanych faktur płatnych przelewem. Od zapłaty po terminie są naliczane odsetki ustawowe. Kaucja w wysokości 33% wartości zamówienia jest wymagana przed rozpoczęciem realizacji zlecenia. Odroczona płatność przysługuje klientom na podstawie pisemnej zgody Gold-Art. Minimalna wartość zamówienia wynosi 100 zł i odnosi się do projektów 3D.

§3

Ceny

Usługi/produkty są wyceniane zgodnie z cennikiem z dnia wysyłki włącznie z podatkiem VAT, kosztami pakowania, wysyłki i innymi jeśli mają zastosowanie.

§4

Dostawa

Staramy się realizować zlecenia na czas, niestety nie możemy brać odpowiedzialności za opóźnienia nie z naszej winy lub za uszkodzenia oraz odniesione straty przez klienta będące poza naszą kontrolą.

§5

Ryzyko i przejście własności

 

1. Ryzyko uszkodzenia albo utraty produktów dostarczonych przez nas w siedzibie Gold-Art przechodzi na klienta a w innym przypadku w momencie odebrania dostawy. Towary dostarczone przez Pocztę Polską lub inną firmę kurierską, uważa się za odebrane w momencie złożenia podpisu przez odbiorcę. Jeżeli klient bezprawnie odmawia przyjęcia dostawy towarów, dostawę uważa się za wykonaną w momencie próby doręczenia.

 

2. Dostawa i przejście ryzyka, lub inne ustalenia wynikające z regulaminu sprzedaży, w szczególności własność towaru nie przechodzą na klienta do momentu fizycznej zapłaty w całości za towar sprzedany przez Gold-Art. Dotyczy to także jakichkolwiek innych towarów zakupionych przez danego klienta, a nie zapłaconych.

 

3. Do czasu przejścia praw majątkowych na klienta:

a) Klient powinien zarządzać produktami jak nasz powiernik a ponadto powinien zapewnić brak dostępu swoim klientom i osobom trzecim oraz właściwie przechowywać, zabezpieczone i ubezpieczone oraz oznaczone jako własność Gold-Art.

b) Klient może być uprawniony do odsprzedaży towarów, ale wpływy ze sprzedaży będą na naszą rzecz. Wpływy z tego tytułu powinny być zdeponowane na osobnym rachunku bankowym.

 

4. Do momentu aż własność towaru przejdzie na klienta ( i dostarczone dobra wciąż są w posiadaniu oraz nie zostały odsprzedane) jesteśmy uprawnieni w każdym czasie zażądać od klienta zwrotu i dostarczenia towaru. W przypadku nieuzasadnionej zwłoki ze strony klienta towar zostanie niezwłocznie przejęty na rzecz Gold-Art.

 

5. Kupujący nie jest uprawniony do zastawu towaru lub zabezpieczania nim jakichkolwiek długów z tytułu dostaw towarów, które pozostają w jego posiadaniu, ale jeśli to zrobi (bez uszczerbku innych naszych praw) zapłata staje się natychmiast wymagalna.

§6

Naruszenia

Kupujący jest zobowiązany zapłacić za wszystkie uszkodzenia, kary, koszty powstałe w wyniku naruszenia warunków sprzedaży lub patentów, zastrzeżonych wzorów, praw handlowych zastrzeżonych, innej własności przemysłowej lub intelektualnej jakiejkolwiek osoby trzeciej zaangażowanej w prace wykonywane zgodnie z wzorami lub specyfikacją klienta.

§7

Wzory klientów

Zobowiązujemy się do używania wzorów klientów wyłącznie do produkowania odlewów dla nich. Bierzemy odpowiedzialność za bezpieczne przechowywanie wzorów klientów, a w przypadku utraty odtworzymy wzór wraz ze znakiem klienta lub zwrócimy materiał (albo koszt materiału) jeśli klient wyrazi taką wolę.

§8

Kontrola jakości

Zobowiązujemy się do reprodukowania wzorów klientów możliwie wiernie. Na kliencie spoczywa odpowiedzialność za odpowiednią jakość wzoru i kształt umożliwiający reprodukcję, gdyż wszystkie wady wzoru zostaną uwidocznione w odlewie. Klient jest odpowiedzialny za zapewnienie dokładności wszelkich specyfikacji przekazywanych Gold-Art i za dostarczenie koniecznych informacji we właściwym czasie.

§9

Własne modele woskowe

Na życzenie odlewamy woski dostarczone przez klientów, ale na ryzyko klienta. Zdecydowanie rekomendujemy posiadanie kopi zapasowej na wypadek utraty wosku w procesie odlewania.

§10

Anulowanie zleceń

Gdy klient chce anulować zlecenie lub zlecenia musi jak najwcześniej o tym powiadomić. Zlecenie może być anulowane tylko wtedy gdy Gold-Art zaakceptuje to w formie pisemnej. Zobowiązujemy się do przekazania powiadomienia w ciągu siedmiu dni roboczych.

§11

Formy gumowe

Formy wykonywane dla klientów zostają w naszym posiadaniu i są zachowywane na magazynie po wykonaniu zlecenia/kontraktu zgodnie z naszym potwierdzeniem, że nie zostaną użyte inaczej jak po autoryzacji właściciela form. Gdy klient zażąda zwrotu form my wykonamy takie zlecenie z tym jednak zastrzeżeniem, że formy wysyłamy na koszt klienta.

§12

Gwarancja jakości i odpowiedzialność

 

1. My zobowiązujemy się do zachowania należytej staranności by zapewnić dobre materiały i kunszt wykonywanego rzemiosła.

 

2. Klauzule niezgodne z prawem uważa się za nieważne.

 

3. Każdy z podpunktów §12 jest traktowany jak oddzielny i niezależny.

 

4. Zgadzamy się, że jeśli jakikolwiek defekt zdefiniowany w §12 pkt. 5 zostanie wykryty w okresie 4 tygodni i zostanie nam zgłoszony w tym okresie albo naprawimy produkt na nasz koszt albo wymienimy.

 

5. §12 pkt. 4 stosuje się do defektów spowodowanych wadą produkcyjną, materiałową lub jakością wykonania. Nie stosuje się do wad spowodowanych niewłaściwym użyciem, niewłaściwym użyciem lub niedbalstwem.

 

6. Ze względu na przyznane tą klauzulą korzyści klient zgadza się, że żadne inne ustalenia, warunki, gwarancje wyraźne lub dorozumiane, umowne lub inne, nie będą stanowiły części tej umowy (za wyjątkiem przypadków sprzecznych z obowiązującym prawem).

 

7. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek konsekwencje lub pośrednie straty poniesione przez klienta czy to w wyniku naruszenia warunków podatkowych czy w jakikolwiek inny sposób (włączając stratę wynikłą z naszego zaniedbania).

 

8. Nasza całkowita odpowiedzialność z tytułu poszczególnych roszczeń lub sumy wszystkich roszczeń wynikających z jakiegoś czynu lub błędu (czy to wynikłego z naszego zaniedbania czy z innej okoliczności) nie powinny przekraczać wartości umowy.

 

9. Istota technologii odlewania precyzyjnego jest taka, że pewne błędy nie ujawniają się aż do podjęcia finalnego polerowania. Chociaż staramy się minimalizować możliwość wystąpienia wad i produkty są wysyłane po testach polerskich, klienci powinni wykonywać własne testy przed ponoszeniem kosztów wykończenia itp., gdyż nie będziemy zobowiązani do zwrotu części lub całości kosztu polerowania.

§13

Postanowienia końcowe

1. Każde powiadomienie wymagane lub dopuszczone, przekazane przez którąkolwiek ze stron do drugiej strony powinno być złożone pisemnie i zaadresowane na adres siedziby lub adres podany do korespondencji.

2. Jeśli jakieś postanowienia z tego regulaminu zostaną uznane przez właściwy organ za nieważny lub niewykonalne w całości lub w części, ważność innych warunków regulaminu oraz inne warunki pozostają nienaruszone i obowiązujące.

3. Regulamin i zawarte umowy podlegają prawu polskiemu, a właściwością miejscową dla rozstrzygania spraw jest Sąd w Poznaniu.